Patent Duktus Arteriyozus (PDA)

Sol pulmoner arter ile inen aorta arasında fötal dönemde açık olması normal olan (hatta fetüsün yaşaması için gerekli olan) yapının, doğumdan sonra da açık kalması durumunda PDA varlığından söz edilir (şekil 1). Prematürelerde daha sık olarak görülür. Tüm doğuştan kalp defektlerinin %5-10’unu oluşturur. Prematürelerdeki PDA sıklığı bu orana dahil edilmemiştir.

patent_duktus_clip_image002

Şekil 1. Kateter anjiografide PDA görünümü
Kızlarda daha sıktır (K/E= 3/1)

Soldan sağ şantın büyüklüğü duktusun çapı, boyu ve PVR’nin derecesine bağlıdır. Geniş duktuslarda bir süre sonra PHT, PVOH gelişir ve şant sağdan sola dönerek siyanoz meydana gelir.

Duktus küçükse hastaların genelikle şikayeti olmayabilir. Ancak duktus büyükse hastalarda alt solunum yolu hastalığı, atelektazi ve KKY bulguları görülebilir. Hastalarda eforla solunum sıkıntısı izlenebilir.

Hastaların fizik incelemesinde eğer duktus geniş ise 1-4/6. dereceden sistolodiyastolik (devamlı) üfürüm sol klavikula altında duyulur (makine sesi). Sol klavikula altında duyulması tanı için önemli bir bulgudur. Büyük PDA şantında nabız basıncı geniştir ve periferik nabızlar sıçrayıcıdır (sistolik basıncın artması ve diaystolik basıncın azalması ile birlikte). Eğer duktus büyük ve soldan sağa şant fazla ise hastada kalp yetmezliği bulguları ve büyüme geriliği görülebilir.

EKG’de eğer duktus küçük ve şant az ise belirgin bir bulgu saptanmayabilir. Ancak duktus büyük ve soldan sağa şant fazla ise biventriküler hipertrofi bulguları EKG’de saptanabilir. Büyük PDA’da eğer duktus kapatılmaz ise PVOH gelişebilir ve bu durumda EKG’de sağ ventrikül hipertrofisi görülür.

Telekardiyografide ise yine duktus küçükse belirgin bulgu izlenmezken, eğer duktus büyük ve şant fazla ise LA, LV ve çıkan aort genişlemesine bağlı olarak değişik dercelerde kardiyomegali görülebilir. Akciğer damarlanmasında artış telekardiyografide saptanan bir diğer bulgudur. Büyük PDA’da eğer PVOH gelişirse telekardiyografide kalp büyüklüğü normal görülürken, ana pulmoner arter ve hiler damarlarda belirginlik tabloya eşlik eder.

Duktusun büyüklüğü, şantın miktarı, kalp boşlukları üzerindeki etkileri ekokardiyografi ile değerlendirilebilir ve hastalığın kesin tanısı konulabilir.

Prematüre bebeklerde PDA genellikle kendiliğinden kapanırken, zamanında doğan bebeklerde görülen PDA genellikle kendiliğinden kapanmaz. Hastalarda duktusun büyüklüğüne bağlı olarak sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve KKY’liği görülebilir. Eğer pulmoner hipertansiyon gelişmiş ve PDA tedavi edilmemişse hastalarda pulmoner vasküler obstrüktif hastalık gelişebilir

Takipte infektif endokardit profilaksisi önemlidir.

Eğer hastalarda PHT yoksa egzersiz kısıtlaması gerekmez.

Yenidoğan ve prematürelerde hayatın ilk haftası içinde prostoglandin antagonisti (indometazin,ibuprofen) verilerek duktus kapatılmaya çalışılır.

Duktusun kesin tedavisi kapatılmasıdır. Cerrahi olmayan yöntem dediğimiz yöntemde (transkateter kapatma) uygun duktuslar, bazı özel cihazlar (coil, amplatzer) kullanılarak, kateter-anjiografi laboratuarında, kapalı yöntemle kapatılır. Bu yönteme uygun olmayan duktuslar ise cerrahi olarak kapatılırlar.

PDA ile ayırıcı tanısı yapılması gereken durumlar:

1.Koroner A.V fistül (üfürüm prekordium üzerindedir.)
2.Sistemik A.V fistül (devamlı üfürüm fistül üzerindedir.)
3.Pulmoner A.V fistül (devamlı üfürüm arkadadır. Siyanoz ve çomak parmak vardır. Kardiyomegali yoktur.)
4.Venöz hum (hasta supin pozisyondayken alınır.)
5.Aort koarktasyonu ve TOF’da hastanın kollaterallerinden üfürüm alınabilir.
6.VSD ve aort yetmezliği (sol orta sternum hattında veya alt sternum sınırında kolay duyulur.Devamlıdan çok sistolik ve diastolik tarzındadır.)
7.Pulmoner kapak yokluğu (sistolik ve diastolik üfürümü sternum sol üst sınırında alınır. Telede santral pulmoner arterler genişlemiştir. EKG’de sağ ventrikül hipertrofisi olur. Siyanoz vardır.)
8.Trunkus arteriozus
9.Aortapulmoner septal defekt (AP pencere)
10.Periferal pulmoner arter darlığı (tüm toraksta kolayca duyulabilendevamlı üfürüm vardır.)
11.Valsalva anevrizma ruptürü (ani kalp yetmezliği karakteristiktir.)
12.Sağ atriuma boşalan total anormal pulmoner venöz dönüş (sağ sternum sınırı boyunca kolay duyulur.)
13.Büyük arterlerin transpozisyonu ameliyatı olan Mustard operasyonunu takiben venöz dönüşte obstruksiyon olması.

  • Web sitemizin içeriği ziyaretçileri bilgilendirmeye yöneliktir. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede ki bilgiler tıbbi teşhis, tedavi planı veya reçete özelliği taşımaz. Çocuğunuzun sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi çocuğunuzu devamlı takip eden hekiminizden alabilirsiniz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.