Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Doğuştan kalp hastalıklarının en sık formudur.

VSD tipleri;

  1. Membranöz VSD
  2. Outlet (infundibüler veya konal) VSD
  3. İnlet (AV kanal) VSD
  4. Trabeküler (müsküler) VSD

VSD’ler çok küçük asemptomatik boyuttan, büyük ve PHT, KKY’ne neden olacak boyutlara kadar değişebilirler. Küçük ve orta boy defektlerde LA ve LV’de volüm ve basınç yüklenmesi olur. Defekt büyükse ve PHT varsa sağ ventrikülde de volüm, basınç yüklenmesi olur.

VSD’lerde pulmoner akım artar, sistemik akım azalır. PHT’un uzun süre devam ettiği durumlarda PVO hastalık gelişir ve şant tersine döner, siyanoz ortaya çıkar

VSD’si olan hastalar, VSD’nin tipi ve boyutuna göre farklı klinik tablolarla doktora başvurabilirler. Küçük VSD’li bir hastanın herhangi bir şikayeti olmayabilir. Büyüme ve gelişmesi genellikle normaldır. Orta-geniş VSD’li hasalarda ise süt çocukluğu dönemi boyunca büyüme gelişme geriliği, çabuk yorulma, sık USYE’ları ve KKY’liği görülebilir. İlerleyen yaşlarda, eğer müdahale edilmemiş ise pulmoner hipertansiyon ve buna bağlı olarak da siyanoz, aktivitede kısıtlanma öyküsü tabloya eşlik edebilir.

Fizik inceleme bulguları da VSD’nin tipi ve boyutuna göre farklı farklıdır. Göğüs dinlendiğinde 2.-4/6 derecelerde pansistolik üfürüm duyulur. En iyi duyulduğu yer mezokardiyak odaktır. Aynı yerde sistolik tril alınabilir. Büyük şantlarda apekste middiastolik üfürüm duyulabilir. S2 dar olarak çift duyulabilir. PH varsa P2 serttir.

Telekardiyografide VSD’nin çapına ve defekt üzerinden olan şantın miktarına bağlı olarak kardiyomegalı (kalp büyümesi) görülebilir. Akciğer damarlanmasında artış vardır.

EKG eğer VSD küçük ise normaldır. Ancak büyük VSD’li hastalarda LVH ve bazen LAH görülür. Eğer defekt geniş ise EKG’de biventriküler hipertrofi görülür. Hastada pulmoner obstruktif hastalık gelişmişse RVH görülür.

Kesin tanı ekokardiyografi ile konulur (şekil 1). Defektin tipi, boyutları, yerleşimi, üzerinden olan şant miktarı, kalp boşluklarında VSD’ye bağlı gelişen değişiklikler, kalp içi basınçlar ekokardiyografi ile değerlendirilip, hastanın tedavi ve izlemi planlanabilir.

ventrikuler_clip_image004

Şekil 1. Ekokardiyografi ile VSD görünümleri

Membranöz ve müsküler VSD’lerin %30-40’ı hayatın ilk 6 ayında kendiliğinden kapanır. Küçük defektlerde bu durum daha sıktır. Bu VSD’ler yaşla birlikte genişlemez, boyutları küçülebilir.

İnlet defektler ve outlet defektler küçülmez ve kendiliğinden kapanmazlar.

İnfektif endokardit nadiren görülebilir. İE’ye karşı diş hijyeninin sağlanması ve gerektiğinde antibiyotik profilaksisi önemlidir.

VSD’li hastalarda hastalığın yönetimi de yine VSD’nin tipi ve boyutu ile ilişkili olarak değişiklik gösterir.

KKY gelişen süt çocuklarında öncelikle başlanan antikonjestif tedavi ile takip, tedaviye yanıt, KKY’nin kontrol altına alınıp alınmadığının kontrolu ve büyüme takibi yapılır. Bu yöntemlerle sıklıkla cerrahı tedavi geciktirilebilir. Böylece VSD’nin kendiliğinden küçülmesi veya kapanması beklenebilir.

Büyüme geriliği olan, KKY gelişen geniş VSD’li küçük süt çocukları ilk olarak antikonjestif tedavi ile tedavi edilir. Eğer büyüme geriliği tıbbı tedaviyle düzelmiyorsa cerrahı olarak kapatma düşünülmelidir. Eğer büyüme geriliği tıbbi tedaviye yanıt veriyorsa cerrahi geciktirilebilir.

Cerrahiye alternatif girişimsel kardiyak yöntemlerle kapatılma önce müsküler VSD’lerde daha sonra perimembranöz VSD’lerde uygulanmaya başlamıştır.

Cerrahi tedavi:

A: PA’e band koyma operasyonu palyatif bir yöntemdir. Ancak total düzeltmenin yapılamadığı nadir durumlarda uygulanır.
B: VSD’nin direkt olarak açık kalp tekniği CPB ve/veya derin hipotermi ile kapatılması.

Cerrahi sonrası hastalar bir-iki yılda bir kontol edilmelidir.

 

  • Web sitemizin içeriği ziyaretçileri bilgilendirmeye yöneliktir. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede ki bilgiler tıbbi teşhis, tedavi planı veya reçete özelliği taşımaz. Çocuğunuzun sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi çocuğunuzu devamlı takip eden hekiminizden alabilirsiniz. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site yapımcıları sorumlu tutulamaz.